Vedtekter

 
 
 
         
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
                 
 V E D T E K T E R
F O R
L O F T S G Å R D   V E L

§1
Loftsgård Vel stiftet 5. desember 1973 har til formål å arbeide for at området skal bli et trivelig sted å bo og foreta samordning av beboernes felles interesser og krav som gjelder de bomessige forhold i området, og være et bindeledd mellom beboere for ved samarbeide få utført ting som er til beste for alle i området.

§2
Alle som bor i Loftsgårdsbakkene, Liavegen og andre interesserte huseiere nær området kan bli medlemmer.

§3
Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingenten. Dersom medlemmet er gift gjelder medlemskapet også for ektefellen og begge har stemmerett. Årsmøtet avgjør hvor stor kontingenten skal være for hvert enkelt år.

§4

Årsmøtet skal være i februar og kunngjøres med minst 3 ukers varsel. Årsmøtet velger et styre på 5 medlemmer med 4 varamenn og 2 revisorer.
Styret velges for ett år om gangen seg i mellom formann, varaformann, sekretær og kasserer. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, slik at 2 henholdsvis 3 går ut hvert år.

§5
Alle valg og vedtak på års- og medlemsmøter blir avgjort ved simpelt flertall, og er kun gyldige når minst 1/5 av medlemmene er tilstede.

§6
Styret har fullmakt til å peke ut de nemder og arbeidsutvalg som til enhver tid behøves.

§7
Styret legger fram for årsmøtet beretning om arbeidet siste året, revidert regnskap og forslag til arbeidsplan for det nye året.

§8
Saker som ønskes tatt opp til behandling sendes styret senest 14 dager før årsmøtet.

§9
Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet, som kan vedta endringer med 2/3 flertall av de som møter

 

***********************************

 

 
 
                   
                   
                 
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
                   
                   
                   
                   
       

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com